Polìtica Privacitat

Avís Legal

Informació General

El titular del lloc web  www.copimac.com és COPIMAC DIGITAL, SL, amb NIF A01950922 i domicili situat en Carrer BERTRAN CASTELLET 12, 43203, REUS, (Tarragona). L’entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: COPIMAC DIGITAL, S.L. Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona.
Amb ànim que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, COPIMAC DIGITAL SL informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb COPIMAC DIGITAL SL, a través de l’adreça de correu electrònica: copimac@copimac.com

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació excepte autorització prèvia del titular, COPIMAC DIGITAL, SL. No obstant això l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

Enllaços

COPIMAC DIGITAL SL no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços d’altres llocs o pàgines web que, si escau, poguessin incloure’s en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.

Política de Privacitat

Introducció

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.
Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.
Responsable del Tractament
En termes de protecció de dades COPIMAC DIGITAL SL, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.
A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:
Responsable del Tractament: COPIMAC DIGITAL SL
Adreça postal: Carrer BERTRAN CASTELLET 12, 43203, REUS, (Tarragona).
Adreça electrònica: copimac@copimac.com

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.
El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.
Finalitats del tractament.
Les finalitats explícites per les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).
No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, COPIMAC DIGITAL SL obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquests, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara COPIMAC DIGITAL SL és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament  les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, COPIMAC DIGITAL SL no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d’un mes.

Terminis de conservació
La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada completa la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.
A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTO TERMINI Ref. LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comercio
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de l’AEPD
Video-vigilancia 1 mes Instrucció 1/2006 de l’AEPD
Llei Orgànica 4/1997

Dades de navegació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.
Drets dels interessats.
La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de COPIMAC DIGITAL SL.
Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:
– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.

– Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets.

– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents suposats:
o Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats
o Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
o Quan l’interessat s’oposi al tractament
o Quan hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal
o Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan sé d’algun dels següents suposats:
o Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud d’aquests.
o Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
o Quan l’empresa ja no necessiti les dades per a les finalitats pels quals van ser recaptats, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
o Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.

– Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
o El tractament estigui basat en el consentiment
o El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a COPIADORS IMPRESSORES I ACCESSORIS SL, mitjançant escrit, remès a la següent adreça:copimac@copimac.com indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.
En aquest sentit COPIADORS IMPRESSORES I ACCESSORIS SL atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per COPIMAC DIGITAL, SL són aquelles requerides, de conformitat amb l’establert en l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, COPIMAC DIGITAL SL, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, COPIMAC DIGITAL SL te implantats els mecanismes suficients per:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonímia i xifrar les dades personals, si escau.

MENORS D’EDAT

En cas que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia de l’major a càrrec del qual estigui per facilitar les dades personals que se sol·licitin. COPIMAC  DIGITAL, SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. COPIMAC DIGITAL, SL mai utilitzarà aquestes dades per a fins inadequats per a l’edat de el menor, sinó que ho farà d’acord amb l’edat, coneixement i la maduresa d’aquest públic objectiu, i mai demanarà dades relatives o relacionats amb la situació econòmica o la intimitat dels membres de la seva família. COPIMAC DIGITAL, SL facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà els menors a que consultin amb ells abans de proporcionar dades. En cas de tractar-se de menors de 14 anys, aquests hauran d’aportar a COPIMAC DIGITAL, SL  autorització escrita dels seus pares, tutors o representants legals, consentint el tractament de les seves dades.